Emelt szintű képzés

Kedves Szülők, berzés diákok!

 

A gimnázium nagyon sok pedagógiai feladatot lát el. Köztük a tanulmányokkal kapcsolatos legfontosabb célja a sikeres érettségire és ezzel együtt a sikeres felvételire való felkészítés.
A most érvényben lévő felvételi szabályok alapján majdnem minden esetben az a jó felvételiző stratégia, hogy egy tantárgyból emelt szintű érettségit tenni, és mellette, lehetőleg már 11. év végére államilag elismert nyelvvizsgát szerezni és előrehozott érettségit tenni ebből a nyelvből. Ehhez a leggyakoribb felkészülési mód, az adott szaktantárgyból emelt óraszámú foglalkozáson készülni az emelt szintű érettségire, és egy idegen nyelvből emelt szintű (5-6 órás) foglalkozáson készülni a nyelvvizsgára (s egyben a kötelező idegen nyelvi érettségire). Így meg lehet szerezni az adott emelt szintű érettségiért és a nyelvvizsgáét járó többletpontokat is. A jó munkabírású diákok még egy választott emelt szintű foglalkozásra is járnak, hiszen a felvételi pontokba a kötelező elemeken kívül mindig két érettségi tárgy eredményét veszik figyelembe, még akkor is, ha az nem föltétlenül emelt szinten tett vizsga.
Ez alól az orvosi, fogorvosi, gyógyszerész és állatorvosi szakok kivételek, mert ezeken a szakokon a sikeres felvételi feltétele a megjelölt két emelt szintű érettségi megléte. Ekkor idegen nyelvi nyelvvizsgáért már nem jár többletpont. Ilyen módon a praktikus felkészülési mód az előírt két szaktantárgyból emelt óraszámú képzésen készülni. Természetesen ilyenkor is érdemes az idegen nyelvet is intenzíven tanulni, mert ha nem is szerezhető a felvételin, nyelvvizsga alapján többletpont, de a később megszerzendő diplomának feltétele a nyelvvizsga.

Emelt óraszámú (tagozatos) foglalkozások választási lehetőségei:
A Berzében a leendő 9-10. évfolyamon négy idősávban vannak emelt szintű (tagozatos) foglalkozások, ebből két idősáv egy-egy foglalkozására kötelező  jelentkezni. Lehet háromból is választani egyet-egyet.

Első idősáv: angol, német

Második idősáv: matematika, magyar, biológia

Harmadik idősáv: történelem, kémia, fizika

Negyedik idősáv: testnevelés, földrajz, informatika (ezek általában délutáni foglalkozások)
Az első három idősáv órái a délelőtti (1-8. óra) tanítás rendjébe illeszkednek, a negyedik idősáv tagozatos  (többlet) órái délután vanak.
A tagozatos foglalkozások csak legalább 10 jelentkező esetén indulnak.
A választás egy évre szól, tagozatot leadni, változtatni év közben nem lehet. A tagozatos foglalkozásokon az alapórákhoz hasonlóan kötelező az órán való részvétel. A hiányzásokat a házirendnek megfelelően igazolni kell, év végén pedig a szerzett osztályzat bekerül a bizonyítványba.

A 11-12. évben ugyanilyen csoportosításban, ugyanezeket e tantárgyakat lehet választani, de ebben a két évben az emelt szintű képzés már nem tantárgyankénti heti két, hanem heti három órában zajlik


Biológia

A biológia tagozat diákjai már a 9. osztálytól tanulják a biológiát. /A gimnáziumi tanterv szerint tanulóknak csak a 10. évfolyamtól oktatjuk a tantárgyat./
Lehetőség van arra, hogy folyamatosan haladva, egymásra épülve sajátítsák el a közép- és emelt szintű követelményeket, melyhez laboratóriumi gyakorlatok is kapcsolódnak.
A nevelő-oktató tevékenység során törekszünk arra, hogy a tanulók logikai készségét, problémamegoldó gondolkodását, memóriáját és komplex természettudományos szemléletét kialakítsuk, illetve fejlesszük, mely képessé teszi őket a tanulmányi versenyeken való helytállásra, s megalapozza sikeres felsőoktatási tanulmányaikat.
Azoknak ajánljuk, akik érdeklődést mutatnak a biológia iránt, olyan egyetemen, főiskolán szeretnének továbbtanulni, ahol a biológia az egyik kötelező felvételi tárgy. /orvos, gyógyszerész, agrármérnök, pszichológus/.


Fizika

A fizika tantárgy a természet működésének törvényszerűségeit, a megismerés módszereit és mindezek alkalmazni képes tudásának hasznosságát igyekszik megismertetni a diákokkal.
A természettudományok, ezen belül a fizika középiskolai oktatásának fontos célja és feladata a természettudományos tantárgyak megszerettetése.
Iskolánkban lehetőség nyílik a 9-10. évfolyamon is heti két többletórában fizikát tanulni.
Kiknek és miért ajánlott a fizikát emelt szinten tanulni?

Azoknak a tanulóknak fontos, akik valamilyen mérnöki, vagy természettudományos pályán szeretnének továbbtanulni, így ebből a tantárgyból tesznek közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgát.

A 9-10.évfolyamon az emelt szintű csoportokban a diákoknak alkalmuk nyílik jobban elmélyülni a jelenségek megértésében.Az alapórákon teljes osztálylétszám mellett kevés a lehetőség arra, hogy a tanulók önállóan kísérletezzenek, méréseket végezzenek. Ezért erre a területre különösen nagy hangsúlyt fektetünk ezekben a csoportokban. Célunk a természettudományos gondolkodás megismertetése.

A kísérletezés mellett a másik fontos terület a problémamegoldás, számításos feladatok elvégzése.

Természetesen az emelt szintű foglalkozások igénybevétele a 11-12. évfolyamon is lehetséges, és mindenképpen ajánlott az ebből a tárgyból érettségizőknek, hiszen ezeken az órákon már célzottan az érettségire való felkészítés folyik.

A fizika alaptudomány, amelynek saját fogalomrendszere, alapelvei és törvényei vannak, amelyeket a többi természettudomány is felhasznál a saját gondolati rendszere kimunkálásához. Ezért vállal¬nunk kell a fizikai előismeretetek biztosítását a többi reáltantárgy tanításához és a harmonikusan sokrétű általános műveltség kialakításához.


Idegennyelv-oktatás

A Berze Nagy János Gimnázium pedagógiai programjában kiemelten fontos helyen szerepel a nyelvtanulás, a magas szintű, használható nyelvtudás megszerzése, melynek segítségével tanulóink kiállják a próbát az élet különböző területein. Egy idegen nyelv ismerete nemcsak plusz pontszerzési lehetőség a továbbtanuláshoz, hanem könnyebb érvényesülést és karrierlehetőséget biztosít.

A tantervben megfogalmazott célkitűzések összhangban vannak mind a társadalom, mind az egyén érdekével, hiszen a nálunk végzett tanulók legalább két idegen nyelvet sajátíthatnak el –egyéni szorgalmuktól is függően- legalább kommunikációs szinten, de a középfokú nyelvvizsgák tömeges megszerzése mellett a legjobbak képesek a felsőfokú nyelvvizsgák letételére is, ha a nyelvtanulás a mindennapok részévé válik számukra.

Miért ajánljuk diákjainknak, hogy már kilencedik osztálytól heti öt órában tanuljanak legalább egy idegen nyelvet?

A gimnáziumba felvételt nyert tanulók gimnáziumi tanulmányaik megkezdése előtt szintfelmérő idegen nyelvi tesztet írnak, melynek eredménye alapján tudásszintjüknek megfelelő, kis létszámú nyelvi csoportokba soroljuk őket. Így, a kilencedik évfolyamon legjobb eredményt elérő tanulók alkotnak egy csoportot, akik akár haladó (B1+, B1), vagy középhaladó (A2) tankönyvvel folytathatják tanulmányaikat, építve a már megszerzett ismeretekre. Tapasztalatunk szerint a diákok többsége az általános iskolában már szert tett némi nyelvismeretre, de felmerülő igény alapján indul teljesen kezdő csoport is.

Ez a fajta differenciálás rendkívül eredményes, amelynek legfőbb bizonyítéka a diákjaink által szerzett közép- és felsőfokú bizonyítványok magas száma. A továbbtanulásnál komoly előnyt jelent a nyelvtudás, hiszen a maximálisan megszerezhető 100 plusz pont számításakor egy középfokú nyelvvizsga önmagában 28 pontot jelent, míg a felsőfok 40-et.

Azonban csak a heti öt nyelvi óra teszi lehetővé, hogy tanulóink – különösen igaz ez a nyolc osztályos tagozaton már ötödik osztályban angol nyelvet választó tanulók esetében – már a 11. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsgát tegyenek az adott idegen nyelvből, a 12. év végén pedig lehetőségük van emelt szinten is bizonyítani, ami B2-es, azaz középfokú nyelvvizsgának felel meg. Amennyiben az angol nyelv számukra felvételi tárgy, akkor az emelt szintért járó 50 plusz pontra is jogosultak.

Heti három nyelvi órában azoknak a tanulóknak a számára, akik már általános iskolában is angol nyelvet tanultak, a B1 szintű (középszint) érettségi vizsga letételét tudjuk biztosítani. Azok a tanulók azonban, akik kezdő szinten vállalják egy idegen nyelv tanulását heti három órában, a 12. év végére általában az A2 szintre (alapfok) juthatnak el.
Nyelvi Munkaközösség


Az informatika emelt szintű képzés felépítése

Mivel a felsőbb évfolyamokon csak a 9. és 10-ben van kötelező heti 1 -1 informatika óra, és ott is az előírt – és nem gyakorlat orientált – központi tanterv szerint történik az oktatás, így az alapórákon nincs lehetőség – középszinten sem – felkészíteni a diákokat az érettségire.

9 – 10. évfolyam emelt szintű informatika
A heti 2 -2 órás, két éven keresztüli képzés során felkészítjük a diákokat a közép szintű (informatika) gyakorlati érettségire. Ez a gyakorlatban feladatmegoldást jelent a Word, Powerpoint, Excel, Access és egy ingyenes webszerkesztő programon keresztül. Az oktatás kiválóan illeszkedik az érettségi lehetőségekhez. A mi javaslatunk szerint 10. évfolyam végén előrehozott közép szintű érettségi vizsgát tehet a tanuló informatikából. Erre a jelenlegi érettségi szabályozás alapján lehetősége van.

11 – 12. évfolyam emelt szintű informatika
A heti 3 – 3 órás, két éven keresztüli képzés során felkészítjük a diákokat az emelt szintű (informatika) gyakorlati érettségire. A két év során megtanulják a bonyolultabb feladatok megoldását a már megismert alkalmazások segítségével, valamint elsajátítják a programozást. A jelentkezést azon diákok számára javasoljuk, akik a 9 – 10. évfolyamos emelt szintű képzésen már részt vettek, hiszen az oktatás e két év ismeretére épül.


Kémia

A 9-10. évfolyamon lehetőség van heti 2 órában tagozatos, 11-12. évfolyamon heti 3 órában emelt szintű foglalkozáson részt venni kémiából. Az orvosi egyetemeken (általános orvos, fogorvos, gyógyszerész)kötelező két tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát tenni. A foglalkozások célja ezekre a vizsgákra való eredményes felkészülés.
Az emelt szintű érettségi követelményében a számolási feladatok kb. 40%-ban szerepelnek. Ezeknek a feladatoknak a készségszintű megoldásához a foglalkozások nélkülözhetetlenek.
Természetesen a középszintű érettségi vizsga letételét is nagyban segíti a foglalkozásokon való részvétel, illetve, ha valaki csak középszintű érettségit tesz (pl. vegyészmérnöki karon tanul tovább), az egyetem sikeres elvégzéséhez akkor is elengedhetetlen az emelt szintű érettségi követelmény tudása. Aki kémiából szeretne továbbtanulni (élelmiszermérnök, környezetvédelmi mérnök, vegyész) feltétlenül ajánljuk a foglalkozásokon való részvételt.

 


Magyar irodalom tagozatos képzés

9. évfolyam

A foglalkozás célja az irodalmi tanulmányok elmélyítése, az alapórai témák kiegészítése és készségfejlesztés.
A mitológiai ismeretek bővítése mellett a kortárs magyar irodalom is jelentős teret kap. A kiscsoportos foglalkozás lehetőséget ad az egyéni fejlesztésre és készségek megnyilatkozására: például prezentációk, kiselőadások készítésére, önálló műelemzésre, vitára, véleménynyilvánításra.
Elsősorban azokat várjuk, akik szeretnek olvasni, és médiatudomány, kommunikáció, bölcsészettudományi, illetve jogi pályára készülnek. De ajánljuk azoknak is, akik még nem döntötték el, hogy milyen irányban tanulnak tovább, hiszen az itt elsajátított készségek hasznosíthatók más tantárgyak érettségi követelményeinek magasabb szintű teljesítésében: esszéírás, érvelés stb.
A tematika a tanulók kérése és aktuális kulturális események kapcsán bővíthető.


Rajz tagozat

9. évfolyam

 

Rajzi eszközök sajátosságai:

Ismerje meg az egyes rajzeszközök helyes tartását, használatát, képes legyen az egyszerű tónusozási formák, felületek alkalmazására. Ceruza, szén, tus, kréta rajzi lehetőségei, tónusozás helyes alkalmazása.

Sík a síkon, kockológia, forgástestek:

Tudja, és alkalmazza a konvencionális rajzi ábrázolási formákat, a kockológia szabályait. Forgás-és szögletes testek csendélet-szerű ábrázolása, szabad formák, termésrajzok, drapéria ábrázolási szabályai.

 

10. évfolyam

Klasszikus tanulmányrajzok (drapéria, fejrajz)

Ismerje meg a csendélet, enterieur (belső tér) képi hagyományait, a tanulmányrajz, portréábrázolás alapvető sajátosságait, a fej, vállöv rajzi anatómiáját.

Festészeti gyakorlatok: Legyen fogalma az egyszerű festészeti,-alla prima technikákról, (akvarell, pasztell, tempera technikája)

 

11. évfolyam

Klasszikus tanulmányrajzok (12 óra)

Festészeti gyakorlatok (18 óra)

Ismétlés (6 óra)

Ismerje meg a csendélet, enterieur (belső tér) képi hagyományait, a tanulmányrajz, portré ábrázolás alapvető sajátosságait.

Legyen fogalma az egyszerű festészeti,-alla prima technikákról.

 

12. évfolyam

A 19.-20.századi művészeti korszakok jellemzőinek áttekintése: 48 óra

Az őskor, ókor, középkor, újkor művészetének áttekintése: 38 óra

Ismétlés

Az egyes korstílusok általános jellemzése, majd a fontosabb művészeti ágak – irodalom, festészet, szobrászat, építészet és zene – tipikus stílusjegyei, jellemző alkotások, a kor híres művészei, fontosabb kultúrtörténeti és esztétikai fogalmak bemutatása. A történelmi folyamatokban rejlő folytonosság és változás, azonosság és eltérés megfigyeltetése. Az adott művészeti alkotás felismertetése és a keletkezési korába soroltatása a stílusjegyek alapján.

A különböző művészeti ágak sajátos kifejezésmódjának és anyagának megfigyelése. A híresebb alkotások – épületek, szobrok, festmények, zeneművek – felismertetése, elemzése.