Idegen nyelvek

Idegennyelv-oktatás

A Berze Nagy János Gimnázium pedagógiai programjában kiemelten fontos helyen szerepel a nyelvtanulás, a magas szintű, használható nyelvtudás megszerzése, melynek segítségével tanulóink kiállják a próbát az élet különböző területein. Egy idegen nyelv ismerete nemcsak plusz pontszerzési lehetőség a továbbtanuláshoz, hanem könnyebb érvényesülést és karrierlehetőséget biztosít.

A tantervben megfogalmazott célkitűzések összhangban vannak mind a társadalom, mind az egyén érdekével, hiszen a nálunk végzett tanulók legalább két idegen nyelvet sajátíthatnak el –egyéni szorgalmuktól is függően- legalább kommunikációs szinten, de a középfokú nyelvvizsgák tömeges megszerzése mellett a legjobbak képesek a felsőfokú nyelvvizsgák letételére is, ha a nyelvtanulás a mindennapok részévé válik számukra. Miért ajánljuk diákjainknak, hogy már kilencedik osztálytól heti öt órában tanuljanak legalább egy idegen nyelvet?

A gimnáziumba felvételt nyert tanulók gimnáziumi tanulmányaik megkezdése előtt szintfelmérő idegen nyelvi tesztet írnak, melynek eredménye alapján tudásszintjüknek megfelelő, kis létszámú nyelvi csoportokba soroljuk őket. Így, a kilencedik évfolyamon legjobb eredményt elérő tanulók alkotnak egy csoportot, akik akár haladó (B1+, B1), vagy középhaladó (A2) tankönyvvel folytathatják tanulmányaikat, építve a már megszerzett ismeretekre. Tapasztalatunk szerint a diákok többsége az általános iskolában már szert tett némi nyelvismeretre, de felmerülő igény alapján indul teljesen kezdő csoport is. Ez a fajta differenciálás rendkívül eredményes, amelynek legfőbb bizonyítéka a diákjaink által szerzett közép- és felsőfokú bizonyítványok magas száma. A továbbtanulásnál komoly előnyt jelent a nyelvtudás, hiszen a maximálisan megszerezhető 100 plusz pont számításakor egy középfokú nyelvvizsga önmagában 28 pontot jelent, míg a felsőfok 40-et.

Azonban csak a heti öt nyelvi óra teszi lehetővé, hogy tanulóink – különösen igaz ez a nyolc osztályos tagozaton már ötödik osztályban angol nyelvet választó tanulók esetében – már a 11. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsgát tegyenek az adott idegen nyelvből, a 12. év végén pedig lehetőségük van emelt szinten is bizonyítani, ami B2-es, azaz középfokú nyelvvizsgának felel meg. Amennyiben az angol nyelv számukra felvételi tárgy, akkor az emelt szintért járó 50 plusz pontra is jogosultak.

Heti három nyelvi órában azoknak a tanulóknak a számára, akik már általános iskolában is angol nyelvet tanultak, a B1 szintű (középszint) érettségi vizsga letételét tudjuk biztosítani. Azok a tanulók azonban, akik kezdő szinten vállalják egy idegen nyelv tanulását heti három órában, a 12. év végére csak A2 szintre (alapfok) juthatnak el.


Nyelvi munkaközösségek

Angol

A munkaközösség tagjai:

Tanár Szak
Katona Fatime angol,
az angol munkaközösség vezetője
Bárdos Éva angol
Bognár Judit angol-orosz
Horváthné Csanálosi Piroska angol
Kezes Ágnes angol
Magyar Krisztina angol
Kovács Melinda angol-matematika
Pokovai Aranka angol-orosz
Válócziné Tóth Ildikó angol

 


Német

A munkaközösség tagjai:

Tanár Szak
Sidló Erika földrajz-német,
a német munkaközösség vezetője
Bánszkiné Morvai Éva német-történelem
Botka Veronika német-informatika
Fehér Sabine német
Várallyayné Hatala Emese német-történelem

 


Spanyol

Intézményünkben a 2012/2013-as tanévtől választható második idegen nyelvként a spanyol nyelv. A 2013/2014-es tanévtől kezdve a spanyol nyelvet választó diákok már 9-ik évtől kezdve heti három órában, 11-ik évtől pedig heti 4 órában tanulhatják a nyelvet, egészen a 12-ik tanév végéig. Az alapórák mellett heti két órában szakköri foglalkozásokra járhatnak a tanulók, így akár négy éven át, heti öt-hat órában is tanulhatja a nyelvet, s jó esélyekkel vághat neki nyelvvizsgának vagy nyelvi érettséginek.

A nyelvet Nagy Noémi és Dr. Kuthy Erika tanárnők oktatják.


A munkaközösség rendezvényei

Berze angol nyelvi szépkiejtési- és nyelvismereti verseny


A 10. évfolyam osztályvizsgájának tematikája az idegen nyelv tantárgyakból:

A 10. évfolyamon tett vizsga alapelvei a középszintű érettségi követelményeihez igazodnak mind a szóbelin, mind az írásbelin.

Az írásbeli közös az évfolyamon, ezért ezen a vizsgarészen mindenképpen a középszintű követelmények a mérvadók.

A írásbeli vizsga KÉT részből áll:

 • Olvasott szöveg értése
 • Nyelvhelyesség

Alább a hivatalos útmutatók megfelelő részei találhatók: (Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól)

 https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/elo_idegen_nyelv_vl.pdf

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/elo_idegen_nyelv_vk.pdf

Olvasott szöveg értése

 A vizsga célja annak mérése, hogy a vizsgázó képes-e a mindennapi életben előforduló, különböző fajtájú autentikus szövegeket önállóan elolvasni, és az olvasási céloknak megfelelő mélységben megérteni. A vizsgafeladatok megoldásához a vizsgázónak képesnek kell lennie a céloknak megfelelő stratégiák alkalmazására is.

Tartalmi szerkezet

A vizsga azt méri, hogy képes-e a vizsgázó az olvasási céloknak, illetve a feladatnak megfelelő stratégiák alkalmazásával a szövegben – a gondolatmenet lényegét megérteni, – véleményeket, érvelést nagy vonalakban követni,egyes részinformációkat kiszűrni.

A felhasznált szöveg – autentikus, esetleg kismértékben szerkesztett, – rövid, tartalma és szerkezete világos, – tematikusan megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános érdeklődésének, – megértéséhez nincs szükség az érettségi vizsga általános műveltségi szintjét meghaladó ismeretekre, – kiválasztásakor a Témakörök (Részletes követelmények) című rész az irányadó, – autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket, amelyek ismerete nem követelmény az adott vizsgaszinten; ezek megértése azonban nem szükséges az adott feladat sikeres megoldásához, – hétköznapi nyelven íródott.

 A vizsgán az alábbi szövegfajták fordulhatnak elő:

– utasítások (pl. feliratok, használati utasítások),

– tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, menetrend, prospektus, műsorfüzet),

– elektronikus és nyomtatott levelek,

– elektronikus és nyomtatott újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport),

– ismeretterjesztő vagy egyszerű, elbeszélő (modern szépirodalmi) szövegek.

 A feladatsor jellemzői

A vizsgán az alábbi feladattípusok fordulhatnak elő:

– feleletválasztás,

– igaz/hamis állítás,(nincs említve)

– egymáshoz rendelés, pl. – cím, kép, összegző mondat szöveg(rész)hez, bekezdéshez rendelése,

– kérdés és felelet egymáshoz rendelése,

– szavak, kifejezések, definíciók, szinonimák egymáshoz rendelése a szövegösszefüggés alapján,

– vélemények, kijelentések, események személyekhez kapcsolása,

– csoportosítás megadott kategóriák szerint, – képek, események sorrendbe rakása a szöveg alapján,

– a szövegből kiemelt mellékmondat, mondat, bekezdés helyének azonosítása a szövegben, – szöveg részeinek sorrendbe rakása,

– hiányos szöveg kiegészítése (szavak, kifejezések pótlása előre megadott listából vagy anélkül),

– hiányos mondatok kiegészítése a szöveg alapján,

– rövid választ igénylő nyitott kérdések.

Az írásbeli feladatlap feladat tipológiailag kötetlen szerkezetű, azaz bármelyik felsorolt feladattípus szerepelhet benne. A feladatsor a szövegértés alábbi részkészségeit méri: globális, szelektív és részletes értés.

A feladatok az adott idegen nyelven vannak meghatározva.

Nyelvhelyesség

 A vizsga célja annak mérése, hogy a vizsgázó rendelkezik-e azokkal a lexikai, grammatikai, szemantikai és pragmatikai ismeretekkel, amelyek képessé teszik az önálló kommunikációra.

Tartalmi szerkezet

A vizsga azt méri, hogy képes-e a vizsgázó gyakran használt nyelvtani szerkezetek és lexikai egységek felismerésére, kiegészítésére és létrehozására szövegszinten. A felhasznált szöveg vagy szövegrészlet – autentikus, esetleg szerkesztett, – rövid; tartalma, szerkezete, nyelve világos, – tematikusan megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános érdeklődésének, – megértéséhez nincs szükség az érettségi vizsga általános műveltségi szintjét meghaladó ismeretekre, – kiválasztásakor a Témakörök (Részletes követelmények) című rész az irányadó, – autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket, amelyek ismerete nem követelmény az adott vizsgaszinten; ezek megértése azonban nem szükséges az adott feladat sikeres megoldásához.

 A feladatsor jellemzői

A vizsgán az alábbi feladattípusok fordulhatnak elő:

– hiányos mondatok vagy szövegek kiegészítése feleletválasztással (négy válaszlehetőség közül egy helyes kiválasztása),

– a szövegből kivett mondatrészlet helyének azonosítása szövegkohéziós eszközök segítségével,

– hiányos szöveg kiegészítése önállóan vagy előre megadott szókészletből, (open cloze / banked cloze)

– megadott szavak ragozott alakjainak vagy a belőlük képzett új szavaknak a szövegbe illesztése, (word-formation)

– szövegtranszformáció megadott szempontok alapján. (mondatok átalakítása)

Az írásbeli feladatlap feladat tipológiailag kötetlen szerkezetű, azaz bármelyik felsorolt feladattípus szerepelhet benne.

A feladatok az adott idegen nyelven vannak meghatározva.

Nyelvtani szerkezetek angol nyelvből

Articles (definite, indefinite, zero)

Nouns (singular and plural, countable uncountable)

Adjectives (regular and irregular, comparison)

Possession

Adverbs

Prepositions, prepositional phrases

Conjunctions, linking words

Forms of the verb (infinitives, gerund and participles)

Auxiliaries/Modal verb

TENSES (igeidők)

Present Simple

Present Continuous

Present Perfect Simple

Present Perfect Continuous

Past Simple

Past Continuous

Past Perfect

Future with will

Going to

Time clauses with future meaning

PASSIVE

Present Simple Passive

Present Perfect Passive

Past Simple Passive

Passive Future

Reported Speech (with the reporting verb in the present)

Reported Speech (with the reporting verb in the past)

Conditional Clauses  / 1st , 2nd Conditional Clauses. 3rd Conditional

Wish

Relative clauses (defining)

Relative clauses (non-defining)

Clauses of purpose

Question-tags

A szóbeli kisérettségi vizsga témakörei angol nyelvből:

1. Personal topics: family relations, people and society

 • Családi élet, családi kapcsolatok
 • A családi élet mindennapjai, otthoni teendők
 • Személyes tervek

2. Environment and nature

 • Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)
 • A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek s
 • A városi és a vidéki élet összehasonlítása
 • Növények és állatok a környezetünkben
 • Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért?
 • Időjárás

3. School and education

 • Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat)
 • Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka
 • A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága
 • Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok

4. Holidays, travelling, tourism

 •  A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés
 • Nyaralás itthon, illetve külföldön
 • Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése
 • Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai

5. Public matters, entertainment

 • Szabadidős elfoglaltságok, hobbik
 • A szabadidő jelentősége az ember életében
 • Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
 • Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport
 • Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet
 • Kulturális események

6. Career and employment

 • Diákmunka, nyári munkavállalás
 • Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás

7. Lifestyle

 • Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás)
 • Étkezési szokások a családban
 • Ételek, kedvenc ételek
 • Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben
 • Gyakori betegségek, sérülések, baleset
 • Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak)

8. Current topics

9. Science and technology, Communication

 • Népszerű tudományok, ismeretterjesztés
 • A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben

10. Financial matters

 • Családi gazdálkodás
 • A pénz szerepe a mindennapokban
 • Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank)

11. Intercultural topics

12. Cross-curricular topics