Magyar nyelv és irodalom-művészetek

A gimnázium magyar munkaközössége tevékenyen részt vesz az iskola életében. A tanítási órákon kívül az ünnepségek szervezése, a versenyekre való felkészítés és a szavalóverseny csak néhány példa arra, hogy a munkaközösség milyen feladatokat lát el az iskola és a tanulók életében.

A munkaközösség tagjai:

Tanár Szak
Bárdosné Kovács Erzsébet magyar-orosz,
a magyar munkaközösség vezetője
Barna Viktor Péter magyar-testnevelés
Bibók Roland magyar-történelem
Csintalan Edina magyar
Simon Tamás magyar-történelem
Szabó Klaudia magyar-német
Madaras László rajz
Zeke Katalin ének-zene

Magyar irodalom fakultációs képzés

9. évfolyam

A foglalkozás célja az irodalmi tanulmányok elmélyítése, az alapórai témák kiegészítése és készségfejlesztés. A mitológiai ismeretek bővítése mellett a kortárs magyar irodalom is jelentős teret kap. A kiscsoportos foglalkozás lehetőséget ad az egyéni fejlesztésre és készségek megnyilatkozására: például prezentációk, kiselőadások készítésére, önálló műelemzésre, vitára, véleménynyilvánításra. Elsősorban azokat várjuk, akik szeretnek olvasni, és médiatudomány, kommunikáció, bölcsészettudományi, illetve jogi pályára készülnek. De ajánljuk azoknak is, akik még nem döntötték el, hogy milyen irányban tanulnak tovább, hiszen az itt elsajátított készségek hasznosíthatók más tantárgyak érettségi követelményeinek magasabb szintű teljesítésében: esszéírás, érvelés stb. A tematika a tanulók kérése és aktuális kulturális események kapcsán bővíthető.


A 10. évfolyam osztályvizsgájának tematikája magyar irodalom tantárgyból:

 1. Az eposz műfaja, az eposzi kellékek, az Iliász szerkezete, világképe és embereszménye
 2. Az Odüsszeia keletkezési ideje, szerkezete, világképe és embereszménye, az időmértékes verselés
 3. Szophoklész: Antigoné, a görög színház, a dráma szerkezete, konfliktusrendszere, a szereplők jelleme
 4. Vergilius költészete, az ecloga műfaja, IV. ecloga, IX. ecloga, Horatius ars poeticája és életfilozófiája, Licinius Murenához, Thaliarchushoz
 5. A Biblia fogalma, keletkezési ideje, részei. A teremtéstörténet, Jónás könyve, az evangéliumok, Jézus születése és halála, A tékozló fiú
 6. A középkor magyar irodalma: Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom, Margit-legenda. A román és a gót stílus jegyei és példák
 7. A reneszánsz – Janus Pannonius költészete, Búcsú Váradtól, Egy dunántúli….Saját lelkéhez, a disztichon
 8. Balassi Bálint szerelmi költészete, vitézi versei és istenes énekei. Egy katonaének, Hogy Júliára talála, Adj már csendességet, Balassi-strófa
 9. Shakespeare: Rómeó és Júlia, középkori és reneszánsz vonások, szerkezet, konfliktus, jellemek, líraiság
 10. Barokk vonások Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem c. művében
 11. A francia klasszicista dráma szabályai, Molière: Tartuffe, szerkezet, konfliktus, jellemek
 12. A magyar felvilágosodás korszakai, Bessenyei György programja. Kármán József, Kazinczy és a nyelvújítási harc. A klasszicista és szentimentalista stílus rövid jellemzése
 13. A rokokó stílus, Csokonai Vitéz Mihály szerelmi költészete, A Reményhez, A tihanyi Echóhoz, A boldogság, Tartózkodó kérelem
 14. A felvilágosodás eszméi és a népiesség Csokonai költészetében (Az estve, Szerelemdal a …)
 15. Elégikus látásmód Berzsenyi lírájában: A közelítő tél, Osztályrészem, Levéltöredék barátnémhoz, A magyarokhoz I.
 16. A romantikus stílus. Puskin: Anyegin, műfaja, életrajzi elemek, szerkezet, konfliktus, jellemek, a felesleges ember
 17. Katona József: Bánk bán, Bánk lelki összeomlásának fázisai
 18. Kölcsey, a hazafi – Himnusz, Zrínyi dala, Zrínyi második éneke, Parainesis
 19. Vörösmarty lírája: Szózat, A Guttenberg-albumba
 20. Vörösmarty lírája az 50-es években – Előszó, A vén cigány

Egyes esetekben a szaktanárok megítélése szerint osztályonként lehetnek eltérések.


Rajz és vizuális kultúra

A 10. évfolyam osztályvizsgájának tematikája vizuális kultúra tantárgyból:

 • Őskor művészete – építészet
 • Őskor művészete – szobrászat
 • Őskor művészete – festészet
 • Egyiptomi művészet – szobrászat
 • Egyiptomi művészet – festészet
 • Egyiptomi művészet – építészet
 • Görög művészet – Kréta, Knosszoszi palota
 • Görög művészet – Archaikus kor, szobrászat
 • Görög művészet – Klasszikus kor, szobrászat
 • Görög művészet – Hellenisztikus kor, szobrászat
 • Görög művészet – Építészet
 • Görög művészet – Festészet
 • Római művészet – portré szobrászat
 • Római művészet – építészet
 • Ókeresztény művészet – Katakomba művészet, festészet-szobrászat

 

# Fájl Leírás
1 Kották