Testnevelés kiváltása

A mindennapos testnevelés legfeljebb heti 2 órájának

az NKT 27. § (11) bekezdése alapján történő kiváltására vonatkozó eljárásrend

a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumban

 

 Jogszabályi háttér

 1. évi CXC. törvény [ Köznev. tv. ] 27. §

(11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra

 1. a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
 2. b) iskolai sportkörben való sportolással,
 3. c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,
 4. d) sportszervezetben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján – amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik – a félévre érvényes, a sportszervezet által kiállított igazolással

váltható ki.

***

A mindennapos testnevelés legfeljebb heti 2 órájának az NKT 27. § (11) bekezdése alapján történő kiváltására vonatkozó eljárásrend

 1. A kérelem benyújtásának és elbírálásának rendje

Az a tanuló, aki a hivatkozott jogszabály c) pontja alapján élni kíván a hetenkénti, legfeljebb 2 tanítási óra kiváltásának lehetőségével, kérelmet nyújthat be az iskola igazgatójához.

A kérelemhez csatolni kell

 1. a) a versenyszerű rendszeres sporttevékenységet igazoló egyesületi tagságról szóló igazolást, vagy
 2. b) az amatőr sportolói szerződés alapján a sportszervezet által kiállított igazolást és a tanévre érvényes versenyengedély hitelesített másolatát.

A kérelem benyújtását követően az érintett testnevelőtanár szakmai javaslata alapján a felmentést az iskola igazgatója – egy vagy legfeljebb két testnevelés órára vonatkozóan –engedélyezheti.

A felmentés az engedély kibocsájtását követő hét első kijelölt testnevelés órájától kezdődően a rendszeres sporttevékenység fennállásáig, de legfeljebb a félév végéig érvényes.

 

 1. Az órák kiváltásának rendje

Az a tanuló, aki az előbbiekben részletezett módon jogosultságot szerzett a heti legfeljebb két testnevelés óra sporttevékenységgel történő kiváltására, a tárgyhetet megelőző utolsó tanítási napon 16 óráig köteles

 • a sportszervezet (edző) által ellenjegyzett rövid összefoglalót benyújtani testnevelő tanárának a tárgyhetet megelőző héten elvégzett edzésmunka teljesítéséről (edzés helyszíne, időpontja, tartalma), továbbá
 • a testnevelő tanárral egyeztetni, hogy mely testnevelési órák alól kaphat a tárgyhéten mentesítést. A testnevelő tanár a kiváltható órák időpontját a tanuló igénye, illetve a tárgyhétre tervezett szakmai tevékenység figyelembevételével jelöli meg.

Azokra a tanítási órákra, amelyekre a szaktanár értékelést tervez, nem kapható mentesítés.

Az összefoglaló benyújtása, illetve az időpontegyeztetés elektronikusan is történhet.

Az összefoglaló benyújtásának hiánya vagy tartalmi elégtelensége esetén a tanuló a tárgyhét valamennyi testnevelés óráján köteles részt venni.

A kiváltott órák alatti benntartózkodásra a lyukas órákra vonatkozó általános előírások érvényesek.

A mentesítés miatti távollétek adminisztrálása az e-naplóban: „mentesítve”.

Úszásoktatás alól csak vízi sportot űző tanuló kérhet felmentést.

 

Gyöngyös, 2020. szeptember 29.

Dr. Czinder Péter

igazgató

 

# Fájl Leírás
1 Edzésnapló