Kisérettségi

KIS ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK (összeállítva 2022. januárjában)

 

A 10. évfolyamon tett vizsga alapelvei a középszintű érettségi követelményeihez igazodnak mind a szóbelin, mind az írásbelin.

Az írásbeli közös az évfolyamon, ezért ezen a vizsgarészen mindenképpen a középszintű követelmények a mérvadók.

 

A írásbeli vizsga KÉT részből áll:

 

 • Reading (Olvasott szöveg értése)
 • Use of English (Nyelvhelyesség)

 

Alább a hivatalos útmutatók megfelelő részei találhatók: (Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól)

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/elo_idegen_nyelv_vl.pdf

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/elo_idegen_nyelv_vk.pdf

 

 

Olvasott szöveg értése

 

A vizsga célja annak mérése, hogy a vizsgázó képes-e a mindennapi életben előforduló, különböző fajtájú autentikus szövegeket önállóan elolvasni, és az olvasási céloknak megfelelő mélységben megérteni. A vizsgafeladatok megoldásához a vizsgázónak képesnek kell lennie a céloknak megfelelő stratégiák alkalmazására is.

Tartalmi szerkezet

A vizsga azt méri, hogy képes-e a vizsgázó az olvasási céloknak, illetve a feladatnak megfelelő stratégiák alkalmazásával a szövegben – a gondolatmenet lényegét megérteni, – véleményeket, érvelést nagy vonalakban követni,egyes részinformációkat kiszűrni.

A felhasznált szöveg – autentikus, esetleg kismértékben szerkesztett, – rövid, tartalma és szerkezete világos, – tematikusan megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános érdeklődésének, – megértéséhez nincs szükség az érettségi vizsga általános műveltségi szintjét meghaladó ismeretekre, – kiválasztásakor a Témakörök (Részletes követelmények) című rész az irányadó, – autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket, amelyek ismerete nem követelmény az adott vizsgaszinten; ezek megértése azonban nem szükséges az adott feladat sikeres megoldásához, – hétköznapi nyelven íródott.

 

A vizsgán az alábbi szövegfajták fordulhatnak elő:

– utasítások (pl. feliratok, használati utasítások),

– tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, menetrend, prospektus, műsorfüzet),

– elektronikus és nyomtatott levelek,

– elektronikus és nyomtatott újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport),

– ismeretterjesztő vagy egyszerű, elbeszélő (modern szépirodalmi) szövegek.

 A feladatsor jellemzői

A vizsgán az alábbi feladattípusok fordulhatnak elő:

– feleletválasztás,

– igaz/hamis állítás,(nincs említve)

– egymáshoz rendelés, pl. – cím, kép, összegző mondat szöveg(rész)hez, bekezdéshez rendelése,

– kérdés és felelet egymáshoz rendelése,

– szavak, kifejezések, definíciók, szinonimák egymáshoz rendelése a szövegösszefüggés alapján,

– vélemények, kijelentések, események személyekhez kapcsolása,

– csoportosítás megadott kategóriák szerint, – képek, események sorrendbe rakása a szöveg alapján,

– a szövegből kiemelt mellékmondat, mondat, bekezdés helyének azonosítása a szövegben, – szöveg részeinek sorrendbe rakása,

– hiányos szöveg kiegészítése (szavak, kifejezések pótlása előre megadott listából vagy anélkül),

– hiányos mondatok kiegészítése a szöveg alapján,

– rövid választ igénylő nyitott kérdések.

Az írásbeli feladatlap feladat tipológiailag kötetlen szerkezetű, azaz bármelyik felsorolt feladattípus szerepelhet benne. A feladatsor a szövegértés alábbi részkészségeit méri: globális, szelektív és részletes értés.

A feladatok az adott idegen nyelven vannak meghatározva.

 

Nyelvhelyesség

 

A vizsga célja annak mérése, hogy a vizsgázó rendelkezik-e azokkal a lexikai, grammatikai, szemantikai és pragmatikai ismeretekkel, amelyek képessé teszik az önálló kommunikációra.

Tartalmi szerkezet

A vizsga azt méri, hogy képes-e a vizsgázó gyakran használt nyelvtani szerkezetek és lexikai egységek felismerésére, kiegészítésére és létrehozására szövegszinten. A felhasznált szöveg vagy szövegrészlet – autentikus, esetleg szerkesztett, – rövid; tartalma, szerkezete, nyelve világos, – tematikusan megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános érdeklődésének, – megértéséhez nincs szükség az érettségi vizsga általános műveltségi szintjét meghaladó ismeretekre, – kiválasztásakor a Témakörök (Részletes követelmények) című rész az irányadó, – autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket, amelyek ismerete nem követelmény az adott vizsgaszinten; ezek megértése azonban nem szükséges az adott feladat sikeres megoldásához.

 A feladatsor jellemzői

A vizsgán az alábbi feladattípusok fordulhatnak elő:

– hiányos mondatok vagy szövegek kiegészítése feleletválasztással (négy válaszlehetőség közül egy helyes kiválasztása),

– a szövegből kivett mondatrészlet helyének azonosítása szövegkohéziós eszközök segítségével,

– hiányos szöveg kiegészítése önállóan vagy előre megadott szókészletből, (open cloze / banked cloze)

– megadott szavak ragozott alakjainak vagy a belőlük képzett új szavaknak a szövegbe illesztése, (word-formation)

– szövegtranszformáció megadott szempontok alapján. (mondatok átalakítása)

Az írásbeli feladatlap feladat tipológiailag kötetlen szerkezetű, azaz bármelyik felsorolt feladattípus szerepelhet benne.

A feladatok az adott idegen nyelven vannak meghatározva.

 

 

 

Nyelvtani szerkezetek

Articles (definite, indefinite, zero)

Nouns (singular and plural, countable uncountable)

Adjectives (regular and irregular, comparison)

Possession

Adverbs

Prepositions, prepositional phrases

Conjunctions, linking words

Forms of the verb (infinitives, gerund and participles)

Auxiliaries/Modal verb

 

TENSES (igeidők)

Present Simple

Present Continuous

Present Perfect Simple

Present Perfect Continuous

Past Simple

Past Continuous

Past Perfect

Future with will

Going to

Time clauses with future meaning

PASSIVE

Present Simple Passive

Present Perfect Passive

Past Simple Passive

Passive Future

Reported Speech (with the reporting verb in the present)

Reported Speech (with the reporting verb in the past)

Conditional Clauses  / 1st , 2nd Conditional Clauses. 3rd Conditional

Wish

Relative clauses (defining)

Relative clauses (non-defining)

Clauses of purpose

Question-tags

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szóbeli vizsga témakörei 10. évfolyammal bezárólag a NAT által meghatározott követelményekhez és a középszintű szóbeli érettségi vizsga követelményeihez igazodnak.

 

Ennek megfelelően a szóbeli kisérettségi vizsga témakörei a következők:

 

 1. Personal topics: family relations, people and society
 • Családi élet, családi kapcsolatok
 • A családi élet mindennapjai, otthoni teendők
 • Személyes tervek

 

 1. Environment and nature
 • Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)
 • A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek s
 • A városi és a vidéki élet összehasonlítása
 • Növények és állatok a környezetünkben
 • Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért?
 • Időjárás

 

 1. School and education
 • Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat)
 • Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka
 • A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága
 • Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok

 

 1. Holidays, travelling, tourism

 

 • A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés
 • Nyaralás itthon, illetve külföldön
 • Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése
 • Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai

 

 1. Public matters, entertainment
 • Szabadidős elfoglaltságok, hobbik
 • A szabadidő jelentősége az ember életében
 • Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
 • Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport
 • Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet
 • Kulturális események

 

 1. Career and employment
 • Diákmunka, nyári munkavállalás
 • Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás

 

 1. Lifestyle
 • Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás)
 • Étkezési szokások a családban
 • Ételek, kedvenc ételek
 • Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben
 • Gyakori betegségek, sérülések, baleset
 • Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak)

 

 1. Current topics
 1. Science and technology, Communication
 • Népszerű tudományok, ismeretterjesztés
 • A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben

 

 1. Financial matters
 • Családi gazdálkodás
 • A pénz szerepe a mindennapokban
 • Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank)

 

 1. Intercultural topics
 1. Cross-curricular topics