Alapítvány

Berze Iskolafejlesztési Alapítvány

Az alapítványt 1994-ben létesítette a Mátrai Erőmű Részvénytársaság, a Gyöngyszöv Áfész, az Ecoplan Kft, a Megapex Kft és az Autósklub Kkt. a város gimnáziumának anyagi támogatására. A Berze Iskolafejlesztési Alapítvány célja a gimnáziumi képzés minőségének megtartása és színvonalának emelése. Az alapítók és a kurátorok a tanulói és tanári teljesítmények és kezdeményező készség ösztönzése mellett a legkorszerűbb ismeretek átadásához szükséges oktatástechnológiai fejlesztéseket igyekszik támogatni, különös tekintettel az informatika és az interaktív multimédia területére, illetve az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció fejlesztésére. Mindezt teszi annak tudatában, hogy a magas színvonalú gimnáziumi képzés feltételeinek biztosítása a mátraaljai régió esélyeinek növelését is jelenti a modernizációs versenyben.

A kuratórium tagjai:

Dr. Radnai András elnök (szülő)

Végh Hajnalka titkár (tanár)

Gruber Csilla (tanár)

Tóth Mária (szülő)

Mindazok a magánszemélyek és közületek, akik alapítványunk törekvéseit támogatásra érdemesnek találják, adományaikkal járulhatnak hozzá céljaink megvalósításához. A támogatás módjáról Végh Hajnalka kuratóriumi titkár ad felvilágosítást személyesen vagy telefonon 06/(37) 505 260/ az alapítvány székhelyén.

 

Tisztelt Szülők !

 

A Berze Iskolafejlesztési Alapítvány célja – a Heves Megyében immár első helyen rangsorolt – Berze Nagy János Gimnáziumban folyó képzés minőségének megtartása és színvonalának további emelése.

Az alapítók és a kurátorok a tanulók szakmai teljesítményének ösztönzése mellett az informatikai és egyéb taneszközök beszerzésére, illetve az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció fejlesztésére koncentrálják az alapítvány anyagi forrásait.

Kiemelten támogatjuk továbbá a tanulmányi versenyeken eredményesen szereplő diákokat, biztosítjuk a tehetséges tanulók differenciált képzését, ösztöndíjjal segítjük a hátrányos helyzetben lévő tanulókat és a nyolc osztályos képzés keretében a „kisgimnazisták” tehetséggondozását.

 

Mindezen célok eléréséhez felbecsülhetetlen értékű lenne az a támogatás, amit Önök biztosíthatnak az alapítványon keresztül a gimnázium közel 700 tanulója és 50 pedagógusa számára, adójuk 1 %-ának felajánlásával!

 

Az alapítvány neve:                        Berze Iskolafejlesztési Alapítvány

Az alapítvány címe:                        3200 Gyöngyös, Kossuth u.33.

Az alapítvány jogállása:                 közhasznú

Az alapítvány számlaszáma:         Erste Bank Hungary Zrt. 11994600-04403151

Az alapítvány adószáma:               18573257-1-10

Bírósági nyilvántartás adatai:       A-340; 10-02-0000245; Pk.60.162/1994

Támogatásukat a kuratórium, az intézmény dolgozói és tanulói nevében is nagy tisztelettel köszönjük!


 

A Berze Iskolafejlesztési Alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az SZJA 1%-át az alapítvány részére felajánlották.

A 2019-2020-as tanévre befolyt 1.180.926 Ft-ot tehetséggondozásra, diákösztöndíjakra, táborozásokra, csereprogramok szervezésére, országos versenyek lebonyolítására, az önképzőkörök programjaira és a gimnázium taneszköz-készletének gyarapítására fordította.

Köszönjük és a jövőben is várjuk felajánlásaikat!

Gyöngyös, 2020. október


A Berze Iskolafejlesztési Alapítvány Kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az SZJA 1%-át részünkre felajánlották, vagy más úton támogatták az alapítványt. A 2018-2019-es tanévben az 1% alapján összesen 1.237.136 Ft folyt be az alapítvány számlájára.

A befolyt összeget az alapítvány az alábbi főbb célokra használta fel.

 

– A kiemelkedően tehetséges, de szociálisan rászoruló diákokat évi egyszeri ösztöndíjban részesítettük. Ebben a tanévben összesen 445.000 Ft rendkívüli ösztöndíjat adományoztunk.

– A hagyományoknak megfelelően a ballagó, 12. évfolyamos osztályok mindegyikéből

10-10.000 Ft-tal jutalmaztuk a legjobb közösségi munkát végző diákot.

– Jutalomkönyvekre és a tehetséges végzős diákok jutalmazására 340.000 Ft-ot biztosítottunk.

– Ezen kívül ösztöndíjjal támogattuk a tehetséges diákok országos versenyek döntőin való részvételét összesen 130.000 Ft-tal.

– Immár hagyományként 50.000 Ft-tal támogattuk a Tudományos Önképzőkör tevékenységét, és szintén 50.000 Ft-tal járultunk hozzá a Mikola Sándor Országos Fizikaverseny iskolánkban való megrendezéséhez.

– A Művészeti Önképzőkört 60.000 Ft-tal támogattuk.

– Szaktanterem eszközbővítésére 20.000 Ft-ot fordítottunk.

– Az angol nyelvi munkaközösség által megrendezett megyei Angol Szépkiejtési Versenyt 100.000 Ft-tal támogattuk.

– 100.000 Ft-tal támogattuk a Muzsikus Céh Vegyeskar nemzetközi versenyen való részvételét.

– Hozzájárultunk a Berze Labor (BerzeLab) felszerelésének bővítéséhez.

 


A 2017/2018-as tanévben is arra törekedett a Kuratórium, hogy minél több diák részesüljön az Alapítvány juttatásaiból. Ez alapján az alábbi főbb célokra használtuk fel a támogatók befizetéseit.

 

– Támogatta a kiemelkedően tehetséges, de szociálisan rászoruló diákokat.

– A hagyományoknak megfelelően a ballagó, 12. évfolyamos osztályok mindegyikéből jutalmazta a legjobb közösségi munkát végző diákot.

– Hozzájárult az eredményes tanulmányi munkát végző diákok jutalmazásához.

– Ösztöndíjjal támogatta a tehetséges diákok országos versenyek döntőin való részvételének költségeit.

– Támogatta a Tudományos Önképzőkör tevékenységét, és a Mikola Sándor Országos Fizikaverseny iskolánkban való megrendezését.

– Támogatta az angol nyelvi munkaközösség által megrendezett megyei Angol Szépkiejtési Versenyt.

– Támogatta a külföldi és belföldi tanulmányutakat.


Az alapítvány számlaszáma: Erste Bank Hungary Zrt. gyöngyösi fiók 11994600-04403151

Az alapítvány adószáma: (1%-hoz) : 18573257-1-10

Köszönjük figyelmét, reméljük, céljainkat és törekvéseinket támogatásra méltónak találja.

 

Radnai András a kuratórium elnöke

Végh Hajnalka a kuratórium titkára