Iskolatörténet

A gyöngyösi gimnázium az ország legrégebbi alapítású középiskolái közé tartozik. 1634-ben Gyöngyös város hatóságának – a vidék akkori urának, a török vezérnek beleegyezésével – ismételten előterjesztett kérésére Forró György jezsuita provinciális (szerzetesrendi tartományfőnök) Sztankovics János és Magdalenicz Tamás jezsuita pátereket Gyöngyösre rendelte, hogy szeptemberben megindítsák a gimnázium első osztályának működését.

RÉSZLET A GYÖNGYÖSI GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ LEVELÉBŐL:

Főtisztelendő és becsületes Bíró Uraim az egész várossal és környékével együtt. Kívánok Istentől kelmeteknek hazánk békessége után minden üdvösséges áldást Istentől és egészséget. A Kelmetek kegyes kívánságát gyakorta forgatván szemem előtt és magam indulatjából is viseltetvén szerzetünk főfeladata szerint azon, a kelmetek földjén föltermett ifjaknak Isten szerint való nevelésére és tanítására, egy tudós mestert rendeltem kelmetek kezeibe, a mi magunk szerzetéből, ki Páter Magdaleniczel együtt Gyöngyösön ez idén elkezdje az iskolában a tanítást.
Datum Viennae okt. 2-án. (1634-ben)
Kelmeteknek fejenkint Krisztusban szolgája,
Forró György

regiiskA jezsuiták – kisebb, kényszerű megszakításokkal – a rend feloszlatásáig, 1773-ig működtették az iskolát. A rend 1751/52-ben új épületet emelt az iskola számára, amely 147 éven át adott helyet a gyöngyösi gimnazista diákoknak. (Az egyemeletes barokk épületben ma a város zeneiskolája működik.) 1776-tól – a várős felkérésére – a Szent Ferenc-rend vállalta az oktatást. Ez az időszak 122 évig tartott. A XIX. sz. végére az iskola iránti megnövekedett érdeklődés és a korszerű tanügyi követelmények olyan mértékben növelték meg a fenntartás költségeit, hogy azt sem a ferencesek, sem a város nem tudta egyedül vállalni. 1898-ban a város polgármestere, Balogh Gyula és Francsics Norbert Budapest vidéki tankerületi királyi főigazgató aláírták azt a szerződést, amely rendelkezett Gyöngyös város gimnáziumának státuszáról és további fenntartásáról. A megállapodás szerint a város a gimnáziumot állami kezelésbe adja, ugyanakkor kötelezi magát arra, hogy az iskolának új épületet emel, azt állandóan jó karban tartja, bebútoroztatja, és a gimnázium fenntartásához hozzájárul. Ezzel szemben az államkincstár kötelezőleg kinyilatkoztatja, hogy a gyöngyösi hatosztályos gimnáziumot a törvényes képesítéssel bíró személyzettel együtt állami kezelésbe, illetőleg ellátásba veszi át, azt nyolcosztályossá fejleszti, s főgimnáziumként fenntartja.
A gimnázium új épületét Rausher Miksa szombathelyi építész tervei alapján alig több mint egy esztendő alatt felépítették és 1899 szeptemberében megkezdődhetett az oktatás. Az 1908-ban Londonban megrendezett tanügyi világkiállításon a tervezőt – a termek célszerű kialakításáért és berendezéséért – díszoklevéllel és aranyéremmel tüntették ki.

Wlassics Gyula akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter a következő szavakkal értékelte a gyöngyösi polgárok teljesítményét:
„Gyöngyös áldozatkészségében, amellyel a nagyarányú építkezéshez szükséges hatalmas kölcsön törlesztésének terhét magára vállalta, elment a végső határig, s a közművelődés emelésére irányuló páratlan lelkességének tetőzése volt: az állami főgimnázium kétemeletes palotájának felépítése”

ujisk

A gimnázium 1923-ban vette fel a kiváló törökverő tábornok, országbíró (a nádor utáni legfőbb méltóság képviselője) és barokk költő gróf Koháry István nevét, aki 1723-ban jelentős összegű alapítványt hozott létre a gimnázium javára. 1955-ben az iskolát Vak Bottyán János kuruc (a Rákóczi-szabadságharc katonája, híve) generálisról nevezték el, akit a gyöngyösi ferences templomban temették el. Mai nevét 1971-ben kapta az iskola Berze Nagy János népmesekutató tudósról, aki maga is a gimnázium tanítványa volt 1889 és 1896 között.    Az iskola számos – később országos hírűvé vált – szellemi kiválóságot nevelt. Közülük is kiemelkednek a reformkor és az 1848/49-es szabadságharc ismert személyiségei: Bugát Pál orvos, természettudós, nyelvújító, a Magyar Természettudományi Társulat megalapítója (1803 és 1807 között volt a gimnázium növendéke); Bajza József költő, kritikus, szerkesztő, hírlapíró (1812-1817); az irodalmár Vachott testvérek, Vachott Sándor és Vahot Imre (1828-1831); és Török Ignác, az aradi vértanú tábornok (1809-1811).

A gimnázium tanáraira és tanulóifjúságára mindig jellemző volt a nyitottság és az új kezdeményezések iránti fogékonyság. A tanárok jelentős szerepet játszottak a város szellemi és kulturális életének szervezésében, valamint Gyöngyös és a Mátravidék tudományos leírása és idegenforgalmi megismertetése érdekében. Az első “GYÖNGYÖSI KALENDÁRIUM”-ot is az állami főgimnázium tanárai, Stiller János és Pásztor József adták ki 1909-ben. Az a szellemi kisugárzás, amellyel az iskola a város műveltségének fenntartásához és továbbfejlesztéséhez hozzájárul, évszázadok óta változatlan, és központi helyet biztosít intézményünk számára a város életében.

kalend1

Gyöngyös 1634-ig egy négyosztályos városi plébániai iskolával rendelkezett. A katolikus iskolapolitikai újjászervezéseként 1634-ben a jezsuiták egy háromosztályos kisgimnáziumot létesítettek, amely hamarosan hatosztályos nagygimnáziummá fejlődött. A gimnázium megalapításában nagy szerepe volt Pázmány Péter esztergomi érseknek, Lósy Imre egri püspöknek és Forró György jezsuita tartományfőnöknek.

A gimnázium 1752-ig különböző alkalmai helyeken, 1752-től – 1899-ig a mai zeneiskola helyén működött, előbb földszintes, majd emeletes épületben. A gimnázium működését a XVIII. században Hevenesy Gábor és gróf Koháry István alapítványai támogatták.

A jezsuita rend feloszlatása után 1776-tól a gimnázium működtetői 1899-ig a ferences szerzetesek lettek. Az 1777-es RATIO EDUCATIONIS értelmében az iskola háromosztályos kisgimnázium lett. Miután a gimnázium tanárai szembehelyezkedtek II. József németesítő törekvéseivel, 1789 és 1795 között átmenetileg bezárták. Újból való megindulása után hamarosan ismét hatosztályos nagygimnáziummá fejlődött.

A XIX. századi magyar irodalomnak, tudománynak és történelemnek olyan személyiségei tanultak a gimnáziumban, mint Bugát Pál (a magyar természettudományos élet megújítója), Bajza József (író, irodalomkritikus), Vachott Sándor (költő), Vahot Imre (író, újságíró), Hám János esztergomi érsek és Török Ignác (az 1848-49-es szabadságharc hadmérnök-tábornoka, aradi vértanú).

Az 1848-49-es szabadságharc veresége után a gimnáziumot ismét a bezárás veszélye fenyegette, ettől az intézményt a gimnázium korábbi tanára, Fazekas Raymund és Pap Melkizedek, akkori igazgatója mentették meg. A négyosztályossá visszaminősített algimnázium 1868-tól ismét hatosztályos nagygimnáziumként működhetett. A gimnázium épülete azonban a modern oktatási követelményeknek már egyre kevésbé tudott megfelelni. Ez szükségessé tette az államosítását, amelyre 1898-ban került sor.

Az 1899/1900-as tanévet pedig már új épületben, a jelenlegiben kezdhették meg. Az államosítást követő két tanévben az iskola érettségit adó nyolcosztályos főgimnáziummá fejlődött.

A két világháború között iskolánkban – amely 1924-től gróf Koháry István nevét viselte – tovább folyt a színvonalas pedagógiai munka. A gimnázium tanárai Gyöngyös közéletének meghatározó személyiségei voltak, pl. Stiller Kálmán, Ulmanek Gyula és Forgács Ferenc.

A gimnázium igazgatójának – Dr. Csengő Nándornak – bátorságáról és humanitásáról tanúskodik az, hogy 1944-ben gyűjtőtáborból hozta ki a tanulókat az érettségi vizsgára.

1945 után jelentősen megemelkedett a diákság létszáma. Amíg pl. 1934-ben 130, addig 1966-ban 1800 osztályozott tanulója volt gimnáziumunknak. 1970-ben, új épületben nyitotta meg kapuit az ipari szakközépiskola, ekkor vette fel gimnáziumunk jelenlegi nevét, előtte Vak Bottyán Jánosnak, Rákóczi vitéz tábornokának nevét viselte a közös oktatási intézmény.

Iskolánk jelenleg a régi falak között folytatja munkáját. Névadója Berze Nagy János, a neves néprajzkutató és népmesegyűjtő, az iskola hajdani diákja.

 


Gyöngyösi Gimnázium igazgatóinak névsora az alapítástól kezdve

 • Sztankovics János                   1634/35-1638/39
 • Dovák Márton                         1639/40-1645/45
 • Lindvai János                          1646/47-1647/48
 • Novák Márton                         1648/49-1652/53
 • Derkai György                        1653/54-1664/65
 • Kászoni András                      1666/67-1668/69
 • Ordódi János                           1669/70-1670/71
 • Giczi Elek                               1672/73-1673/74
 • Gazdag Gergely                      1674/75-1677/78
 • Kényes István                         1678/79
 • Kereskényi István                   1679/80-1681/82
 • Kereskényi István                   1688/89-1690/91
 • Kapi Gábor                             1693/94-1695/96
 • Jakus Pál                                 1696/97
 • Beöde Péter                            1697/98
 • Pákai János                              1698/99-1700/01
 • Balogh Tamás                         1701/02-1706/07
 • Hradiskai Pál                           1707/   -1709/10
 • Velenczei Ferenc                     1707.03.07-től tanév végéig.
 • Zölei Pál                                  1707/08-1709/10
 • Pákai János                              1710/11
 • Nagy András                           1711/12-1712/13
 • Prentaller János                       1712/14
 • Papp Ferenc                            1714/15
 • Szkunta István                        1716/17
 • Potsuk György                        1719/20-1720/21
 • Presich János                           1721/22
 • Brezeviczy Sándor                  1723/24-1726/27
 • Dirner Tamás                           1727/28-1728/29
 • Nagy András                           1729/30-1732/33
 • Pogány András                       1731/32-1733/34
 • Horváth Mihály                       1734/35-1742/43
 • Jankó Péter                              1743/44-1744/45
 • Keviczky Ignác                       1745/46-
 • Kieff Mihály                           1746/47-
 • Bednári István                        1748/49
 • Hedri Antal                             1749/50-1750/51
 • Szegedi Mihály                       1751/52
 • Bartakovics József                  1753/54
 • Bíró György                            1754/55-1755/56
 • Kóthl Simon                            1756/57-1757/58
 • Balogh József                          1758/59-1759/60
 • Lehel György                          1760/61
 • Balogh József                          1761/62-1764/65
 • Knall János                              1765/66-1769/70
 • Lehel György                          1770/71-1772/73
 • Miller Ferenc                           1773/74-1774/75
 • Baranyai György                     1775/76
 • Potsuk János                           1776/77-1788/89
 • Szuhányi Ferenc                      1794/95-1798/99
 • Forgács Ignác                          1799/1800
 • Szenezsniczky József              1800/01-1842/43
 • Ferenczy Gellért                      1843/44
 • Károsi Simon                          1844/45-1851/52
 • Pap Melkizedek                      1852/53-1870/71
 • Varga Emil                              1871/72-1875/76
 • Vágó Ferenc                            1876/77-1896/97
 • Pintér Kornél                           1897/98
 • Szölgyémi Ferenc                    1898/99-1906/07
 • Németh Illés                            1907/08-1915 I. 25-ig
 • Stiller János                             1915.01.25. – 1915.10.05
 • Erdős Tivadar                         1915/16-1933/34
 • Dr. Csengő Nándor                 1934/35-1946/47
 • Kiss Aladár                             1947/48-1955/56
 • Loska Károly                          1948/49
 • Kőrösi Oszkár                         1956/57-1957/58
 • Sereg József                            1958/59
 • Komenczi Bertalan
 • Dr. Czinder Péter

 

A gimnázium megnevezése az idők során

 • gróf Koháry István 1923
 • Vak Bottyán János 1953
 • Vak Bottyán Gimnázium és Szakközépiskola          1962/63-1969/70
 • Vak Bottyán János Ipari Szakközépiskola                1970/71-
 • Berze Nagy János Általános Gimnázium                  1966/67-
 • Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium, Gyöngyös
 • Berze Nagy János Gimnázium és Kollégium, Gyöngyös
 • Gyöngyös Berze Nagy János Gimnázium

 

A gimnáziumhoz kapcsolódó épületek

Berze Menza 2006

BerzeLab 2016.00.00

 

Tornacsarnok

2006.00.00. – 2017.06.10. Koháry István Sportcsarnok

2017.06.10. – Vályi-Nagy Károly Sportcsarnok

 


A Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium kiadványai:

 

Kiadvány neve Darabszám (db) Ára (ft/db)
Értesítő 2015-2016 119 500
Értesítő 2011-2012 1 500
Értesítő 2008-2009 14 500
Értesítő 2002-2003 71 500
Értesítő 2000-2001 1 500
Értesítő 1999-2000 37 500
Berzelab 203 1000
Tablók könyve 26 3500

 

Továbbiak hamarosan…